Сенім телефоны
8(7182)570734
email: 4makpaleev_school@mail.ru
Мекенжайы: Павлодар қаласы, Гагарин көшесі, 58 үй
570740 - қабылдау бөлмесі, 570622 - бухгалтерия 570734 - "Сенім телефоны"
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Сейсенбі, бейсенбі: 15:00-17:00; Сенбі: 10:00-12:00.
Бір жылда2812724
Бір айда146865
Бір аптада23580
Кеше4624
Тәулік4039
2019-2020 оқу жылына кітапхананың жылдық жұмыс жоспары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 01

 

 

 

КIТАПХАНА ЖҰМЫСЫНЫҢ

ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ

КАМАЛ МАКПАЛЕЕВ АТЫНДАҒЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕБІ

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫ

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ

БИБЛИОТЕКИ СОШ ИМЕНИ К.МАКПАЛЕЕВА

2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

 

«Бекітемін»:

Мектеп директоры

_______________Н.М. Батесова

«Утверждаю»:

Директор СОШ 

 им. К. Макпалеева

Батесова Н.М.

 

I.ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД:

 

1.Оқушылардың патриоттық, азаматтықжәнемәдени сана сезімінтәрбиелеу. 

2. Оқушылардыңфункционалдықсауаттылығынқалыптастыру

3.Оқу-тәрбие үдерісінеәрекетету.

4.Оқушылардың ақпараттықмәдениетінқалыптастыру. 

5.Оқушыларда танымдылыққабілеттері мен қызығушылықтарындамыту.

 

1.Воспитание патриотического, гражданского и культурного самосознания учащихся, приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры;

2.Формирование функциональной грамотности учащихся

3. Содействие учебно-воспитательному процессу

4.Формирование информационной культуры учащихся. Помощь в овладении навыками работы с книгой, воспитание позитивного отношения к книге, потребности в чтении посредством использования различных форм работы с читателем;

5.Развитие познавательных способностей и интересов учащихся.

II. СТАТИСТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 

Көрсеткіш

Показатели

Жоспар

План

ОрындалВыполн.

1 тоқс

1 четв.

2 тоқс

2 четв.

3 тоқс

3 четв

4 тоқс

4 четв.

 

Оқырман

Саны

Кол-во читателей

1200

1173

300

200

300

350

Берілген кітап саны Кол-во книговыдач

 

28500

28494

900

900

900

10200

Қатысқандар саны Кол-во посещений

 

15900

17336

4000

4000

4000

4500

 

Ш. ОҚЫРМАНДАРМЕН ЖҰМЫС

 РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ:

 

№ п/п

Жұмыс мазмұны

Содержание работы

Мерзім

Срок

Контингент

Педагогикалық ұжыммен жұмыс.

Работа с педагогическим коллективом

1

Ақпараттандыру және педагогтарға билиотечно-библиографиялық қызмет көрсету

Информирование и билиотечно-библиографическое обслуживание педагогов

Жыл бойы

В теч года

Педқұрам

педсостав

2

жаңа түскен пікірлер

обзоры новых поступлений

Жыл бойы

В теч года

Педқұрам

педсостав

3

Мектептік құжаттарды іріктеу және сыныптық іс-шараларды өткізуге жалпы көмек

подбор документов в помощь проведению общешкольных и классных мероприятий

Жыл бойы

В теч года

Педқұрам

педсостав

4

Әдістемелік бірлестіктердің жұмыстары  үшін құжаттарды дайындауға көмек көрсету

 

помощь в подборе документов для работы методических объединений;

Жыл бойы

В теч года

Педқұрам

педсостав

5

Педкеңесті дайындау үшін құжаттарды дайындауға көмек көрсету

помощь в подборе документов для подготовки педсоветов

Жыл бойы

В теч года

Педқұрам

педсостав

6

сыныптық іс-шаралар және оқу жылына жалпы білім беретін көмек дайындау

помощь в подготовке к общешкольными классным мероприятиям

Жыл бойы

В теч года

Педқұрам

педсостав

Мектеп оқушыларымен жұмыс.

Работа с учащимися школы

7

Оқу үдерісіне көмек ретінде ақпараттық жұмыс жүйесі Справочная работа в помощь учебному процессу

Жылбойы

В течение года

оқушылар

ученики

8

Оқу мониторингісі, мониторинг чтения, сауалнама жүргізу - анкетирование,  аналізін өткізу - анализ чтения

Жыл бойы

В течение года

оқушылар

ученики

9

әдебиеттер таңдау үшін рефераттар жазу, баяндамалар, хабарламалар және т. б.;

подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.;

Жылбойы

В течение года

оқушылар

ученики

10

оқу-тәрбие үдерісін ақпараттық қызмет көрсетумен білім алушыларға сүйемелдеу:

– абонементте

– оқу залында

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием обучающихся:

– на абонементе

– в читальном зале

Жылбойы

В течение года

оқушылар

ученики

11

Бастауыш мектептің білім алушылары үшін жеке жұмыс таңдау бойынша қосымша материал

индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для обучающихся начальной школы

Жылбойы

В течение года

оқушылар

ученики

Кітапхана белсенділерімен жұмыс.

Работа с библиотечным активом

12

оқырманформулярдарыныңаналізінөткізу-анализ чтения по формулярам уч-ся

Жылбойы

В течение года

Актив библиотеки

13

ата-аналарының (немесе өзге заңды өкілдерінен) білім алушыларына ақпараттық қызмет көрсету:

Балаларды кітапханасымен ақпараттандыру туралы

Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей) обучающихся:

информирование о пользованиибиблиотекой их детьми;

Жылбойы

В течение года

ата-анасы немесе өзге заңды өкілдері) білім алушыларды

 

родители(или иныезаконныепредставители) обучающихся

 

Көпшілік жұмыс.

Массовая работа

1

акция «Бір ел – бір кітап», «Одна страна – одна книга» 

09.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

2

«Менің жанымда әрқашан музыка естіледі. В моей душе всегда звучит музыка» А. Тарази95 жылкітап көрмесі-книжная выставка

9.09.2018

Оқырмандар барлықтоптар Все группычитателей

3

Кітап көрмесі-книжная выставка к 190 летию со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), русского писателя «Вечно современный Толстой»

9.09.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

4

тақырыптық текше / тем.полка 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), детского поэта, писателя, переводчика «Он подарил нам зачарованное время»

9.09.2018

сынып 1-4 кл

5

тақырыптық текше / тем.полка 100 лет со дня рождения писателя Т.  Алимкулова

27.09.2018

сынып 1-4 кл

6

тақырыптық текше / тем.полка 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), педагога «Сердце отдаю детям»

28.09.2018

сынып 1-4 кл

7

тақырыптық текше / тем.полка 75 лет  (1943-1993) со дня рождения   писателя  О.  Бокеева

29.09.2018

сынып 9-11 кл

8

тақырыптық текше / тем.полка 140 лет (1878-1956) со дня рождения  писателя  С. Кубеева

1.10.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

9

Әдебиетті ашық қарап шығу.  Открытый просмотр литературы 95 лет (1923-1986)со дня рождения  писателя  К. Токаева

2.10.2018

сынып 9-11 кл

10

«Тірілт-халықтың жазушысы» Т. Ахтанов 95 жылкітап көрмесі-к 95- летию книжная выставка

25.10.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

11

тақырыптық текше / тем.полка 95 лет  со дня рождения павлодарского детского  поэта, переводчика, литературоведа М. Алимбаева.

29.10.2018

сынып 5-6 кл

12

Кітап көрмесі-книжная выставка 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя «Все, что я лелеял и любил...»

9.11.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

13

Кітап көрмесі-книжная выставка 160 лет  (1858-1940) со дня рождения шведской  писательницы  С. Лагерлеф

20.11.2018

сынып 5-6 кл

14

тақырыптық текше / тем.полка 100 лет (1918−1987) со дня рождения поэта, писателя и критика Такена Алимкулова

22.10.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

15

Кітап көрмесі-книжная выставка 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя «Перед Носовым снисите шляпу, ведь это сам Незнайкин папа!»

23.11.2018

сынып 1-4 кл

16

Кітап көрмесі-книжная выставка 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя и публициста

11.12.2018

сынып 9-11 кл

17

90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 – 2008)

12.12.2018

сынып 9-11 кл

18

тақырыптық текше / тем.полка 110 лет (1908 – 1974)  со дня рождения   писателя   Х.  Есенжанова

25.12.2018

сынып 9-11 кл

19

Кітап көрмесі-книжная выставка 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950)«Земли уральской сказочник»

27.01.2019

сынып 1-4 кл

20

125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959) «Лесной сказочник»

11.02.2019

сынып 1-4 кл

21

Кітап көрмесі-книжная выставка 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844)«Поэт и мудрец»

13.02.2019

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

22

Кітап көрмесі-книжная выставка 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960)

3.03.2019

сынып 5-6 кл

23

Кітап көрмесі-книжная выставка 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-2016)

6.03.2019

сынып 5-6 кл

24

Неделя Детской книги / План недели составляется дополнительно

25-30.032019

Сынып 1-6кл /В т.ч.совместно с ОДБ

Патриоттықтәрбие

Патриотическое воспитание

25

«Конституция күні» - «День Конституции» кітап көрмесі-книжная выставка

 

30.08-01.09.2018

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

26

«Тілхалықбайлығы» «Язык - богатство народа» - тақырыптықтекше / тем.полкак Дню языков РК

22.09.2018

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

27

Н. Назарбаев кітабыныңтұсаукесері.Презентация книг Н. Назарбаева  К дню первого Президента

1.12.2018

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

28

«Ғажайып тағдырлы Қазақстан- отаным» «Казахстан мойродной,с удивительной судьбой» кітап көрмесі-книжная выставка

12.12.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

29

«Міне, қуанышты ! Бізге қонаққа келуге асығуда Наурыз!» кітап көрмесі

«Вот так радостный сюрприз! В гости к нам спешит Наурыз!Книжная выставка

 

18.03.2019

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

30

«Соғыстыңөткелдері»- кітапкөрмесіжәнеәдебиеттергешолу «Давным-давно была война»- книжная выставка и обзор литературы

5.05.2019

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

31

тақырыптық текше / тем.полка200лет (1818-1889)  со дня рождения  композитора  Курмангазы  Сагырбайұлы

5.01.2019

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

32

шығармашылығы бойынша нұсқау тізімі Рекомендательный список литературы по творчеству композитора – импровизатора Ахан Сері Корамсина к 175 лет (1843-1913) со дня рождения 

4.02.2019

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

33

тақырыптық текше / тем.полка135 лет (1883-1948) со дня рождения  чемпиона мира по греко - римской  борьбе  Кажимукана Мунайтпасулы

11.03.2019

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

Құқықтық тәрбиесі

Правовое воспитание

34

«Бала құқығы», «Права ребенка» кн. выставка и обзор литературы

20.10.2018

Сыныптпр 5-6кл.

35

«Жауапты мінез-құлық» «Ответ-ответственное поведение»-тақырыптық текше / тематическая полка

3.01.2019

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

36

«Сенін қалауын» (шынығу пайдасы) – «Твой выбор»тақырыптық текше / тематическая полка

16.04.2019

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

Адамгершілік тәрбиесі

Нравственноевоспитание

36

«Дін экстремизм туралы»кітап көрмесі

8.02.2019

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

37

Кітап көрмесі- книжная выставка «Мейримді төгетінана»

12.02.2019

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

Салауаттыөмірсалтынатәрбиелеу.

Воспитание здорового образа жизни

38

«Ләззат үшін есеп беру» (залалды заттармен шығулдану профилактикасы) кітап көрмесі – Кн. выставка «Расплата за дурман» (профилактика употребления вредных веществ)

22.11.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

39

Кітапхана сабағы «Денсаулық сабағына қоңырау» - Библиотечный урок  «Звонок на урок здоровья»

4.01.2019

Сынып 3 кл.

40

«Денсаулығыңды қалай сақтайсын?» сауалнама жүргізу – анкетирование «Как ты заботишься о своем здоровье?»

25.02.2019

сынып 1-4 кл

41

«Егерсенбұлөмідедегеніңежетқіңкелсеойлан, ішімдіккеқұмартуғаболама? Если ты хочешь в этой жизни чего-то добиваться задумайся, стоит ли к спиртному прикасаться» әнгіме/беседа

19.03.2019

сынып7-9кл

Өлкетану тәрбиесі.

Краеведческое воспитание

42

Кітап көрмесі және әдебиеттерге шолу «Мәшһур атын ардақтап» Кн. выставка и обзор литературы, к 160 летию (1858-1931) со дня рождения поэта, этнографа, фольклориста Машхур Жусупа Копеева

 

20.10.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

43

тақырыптық текше / тем.полка90 лет (1928-1983) со дня рождения  павлодарского  поэта, песенника Н. Шакенова

10.11.2018

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

44

тақырыптық текше / тем.полка80 лет (1938) со дня рождения павлодарского художника В.Ф. Поликарпова.

15.11.2018

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

45

«Өмір ізденістерде»Кн. выставка и обзор литературы к 125 летию (1893-1920) со дня рождения поэта-демократа, публициста и общественного деятеля С. Торайгырова

28.10.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

46

тақырыптық текше / тем.полка115 лет (1903-1944) со дня рождения Героя Советского Союза М.М. Катаева

5.12.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

47

тақырыптықтекше / тем.полка115 лет (1913-1990) со дня рождения павлодарского  писателя Х.Н. Бекхожина

15.12.2018

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

48

«Бірлікке үндеу» Кн. выставка и обзор литературы к 320 летию (1693-1787) со дня рождения акына-импровизатора Бухар жырау Калкаманулы

27.03.2019

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

49

тақырыптық текше / тем.полка90 лет (1928) со дня  открытия  памятника природы  - «Гусиный перелет»

16.04.2019

Оқырмандарбарлықтоптар Все группы читателей

Экологиялық тәрбие.

Экологическое воспитание

50

«Кең байтақ Қазақстаның. Широкие просторы Казахстана» тақырыптық текше / тем.полка

 

24.11.2018

Оқырмандар барлық топтар Все группы читателей

51

шығармашылығы бойынша нұсқау тізімі Рекомендательный список литературы 190 лет со дня рождения А. Брема, немецкого зоолога (1829-1884)

2.02.2019

сынып 5-6 кл

52

«Табиғат – біздің байлығымыз» тақырыптық текше

«Природа – наше богатство» тем.полка

20.04.2019

сынып 1-4 кл

Оқушылардың кітапханалық білімі.

Библиотечно-библиографические знания школьникам

 

53

тақырыптық текше / тем.полка «Кітап – ұстаз, жолдас,ақылшы. Книга – друг, советчик, наставник»

01.09.2018

сынып 5-11 кл.

54

«кітапхана АБА-сы» кітапханалық сабақтар – «СБА библиотеки»

Библиотечный урок

9.02.2019

сынып 3 кл.

55

Кітапхана сабағы

«Кітап үйіне есік ашық. Дверь открыта в книжкин дом» Первое посещение библиотеки  библиотечный урок

26-30.11.2018

сынып 1 кл.

56

тақырыптық текше / тем.полкаБалаларға арналған газет пен журналдар. Газеты и журналы для детей.

29.03.2019

сынып 1-4 кл.

57

Кітапхана сабағы Библиотечный урок Балаларға арналған энциклопедиялық басылымдар». «Я познаю мир» сериясымен танысу.

«Детские энциклопедические издания».

Знакомство с серией «Я познаю мир». 

 

02.11.2018

сынып 2-4 кл.

58

Кітапхана сабағы Библиотечный урок Сөздіктер –біздің көмекшілер.Словари-наши самые верные друзья.

 

04.04.2019

Сынып 6-7кл.

 

IV ҚОРДЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ

 КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

п /п

Содержание работы

Жұмыс мазмұны

Срок исполнения

Орындау мерзімі

Ответственный

Жауапты

 

Оқу қорымен жұмыс

Работа с учебным фондом

 

1

Плановое приобретение новых учебников для 4-х и 6-х и 8-х  классов

Жыл бойы

В теч года

администрация, қітапмеңгерушысы

зав.библиотекой, ГорОНО

 

2.

2012-2014 жылғы шыққан оқулықтарды тіркеуден шығару

Плановое списание учебников 2012-2014 года издания

Қазан/октябрь

администрация, қітап меңгерушысы

зав.библиотекой ГорОНО,

 

Негізгі қормен жұмыс.

Работа с основным фондом

 

1

Плановое приобретение методической, отраслевой и художественной литературы

Жыл бойы

В течение года

администрация, қітап меңгерушысы

зав.библиотекой ГорОНО,

 

2.

Қорды ағымды тексеру

Текущая проверка фонда

Қазан/октябрь

қітап меңгерушысы зав.библиотекой

 

3.

Ескірген әдебиетті, уақытша қолданылатын кітапшаларды тіркеуден шығару

Списание брошюр временного пользования, устаревшей и ветхой литературы

қараша/ноябрь

администрация, қітап меңгерушысы

зав.библиотекой ГорОНО,

 

 

           

 

 

V. ХАБАРЛЫ-АНЫҚТАМА- БИБЛИОГРАФИКАЛЫҚЖҰМЫС

(жылдықағымында)

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ

РАБОТА  (в течение года)

1.

Оқытушыларға ақпараттық

күндер

Обеспечение информацией о новых поступлениях для педагогов

По мере поступления

қітап меңгерушысы зав.библиотекой

 

 

VI.  ӘДІСТЕМЕЛІК-ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫС

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1

Қалалық кітапханашылар бірігу жұмысына қатысу

Участие в работе городского объединения школьных библиотекарей

Жыл бойы

В течение года

қітап меңгерушысы зав.библиотекой

 

2

Участие в городских и областных семинарах, конференциях и других мероприятиях для библиотек

Жыл бойы

В течение года

 

қітап меңгерушысы зав.библиотекой

 

VII. МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАСЫН НЫҒАЙТУ

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1.

 

Кеңсе тауарларын сатып алу

Приобретение канцтоваров

Жыл бойы

В течение года

администрация

2.

бағдарламасына үйретуді ұйымдастыру ,Приобретение лицензионной библиотечной программы, организация обучения по программе

Жыл бойы

В течение года

администрация

 

 

 

Кітапхана меңгерушісі:                            

Заведующая библиотекой:     Абрамова И.Ю.