Сенім телефоны
8(7182) 65-55-93
email: 25_school@mail.ru
Мекенжайы: Майра көшесі, 49/1 үй
тел. 65-78-01 Факс: 65-55-95
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Сәрсенбі: 16:00-18:00 Жұма: 10:00-13:00
Бір жылда2813194
Бір айда147335
Бір аптада24050
Кеше4624
Тәулік4509
Денсаулық сақтау мектебі

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денсаулық сақтау ұстанымындағы сабақты талдау бағдарламасы

 

"Менің Азиадам" оқушылардың өзін - өзі тану сабағында салған суреттері

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                              

 

 

 

Денсаулыќ дењгейін ныѓайту адам дамуын жєне оныњ психикалыќ, физикалыќ жаѓдайын,єлеуметтік аман-есендігіне диагностика жасау.

-Адам денсаулыѓыныњ ќоры мен адаптациясын баѓалаудаѓы- оныњ индивидуалдыќ µзіне ѓана тєн жеке бас (т±лѓалыќ) ќасиеттерініњ мањызын білу

-Кµру ж‰йесініњ жаѓдайын, есту-сµйлеудіњ диагностикасын ,адам ќозѓалысыныњ м‰мкіндігін баѓалау.

-Адам саулыѓына жаѓымды жєне жаѓымсыз єсер ететін ќоршаѓан орта факторларын білу.

-Сыртќы жєне ішкі негізгі факторлардыњ адам саулыѓына єсерінќадаѓалау.

- Мектеп .ішінде µткізілетін сауыќтыру ж±мыстарыныњ баѓдарламаларын ќ±ру.

- Мектепте ‰зіліс кезінде ќозѓалыс режимін ±йымдастыру.Дене сымбатын тєрбиелеу.Балалар мен жасµспірімдерде кездесетін сымбаттыњ б±зылу т‰рлерін,оныњ себептерін,оны т‰зету єдістері мен ќ±ралдаын білу.

- ¤мір с‰ру салтыныњ структуралыќ элементтерін ,жеке адамныњ (т±лѓаныњ),єлеуметтік топтыњ (социумныњ),ќоѓамныњ µмір с‰ру салтын ‰йрету.

- Жеке бас гигиенасы-адамныњ жалпы мєдениетініњ элементін,жеке бас гигиенасыныњ денсаулыќќа єсерін,єр т‰рлі жас кезењдеріндегі балалардыњ жеке бас гигиенасын, даѓдысын ќалыптастыру.

- Тамаќтану гигиенасын,µсіп келе жатќан организм ‰шін оптимальды тамаќтанудыњ мањызын,балалар организмініњ тамаќтыќ заттарѓа, витаминдерге, микроэлементтерге деген с±ранысын,тамаќтыњ сєйкестігін аныќтау.

- тамаќтану мєдениетін, тамаќтанудыњ мєнін ,мектепте тамаќтануды ±йымдастыруѓа ќойылатын гигиеналыќ талаптарды саќтау.

- Балалар терісініњ ќ±рылымдыќ ерекшеліктеріне,теріге гигиеналыќ к‰тім жасау жолдарын ‰йрету.

- Киім мен аяќ киім гигиенасын,оќу істерініњ гигиенасын,шаршау мен ќажудыњ алдын алу ж±мыстарын,сабаќтан бос уаќыттаѓы денсаулыќ ныѓайту шараларын ±йымдастыру.

- Кµру гигиенасын,кµрудіњ б±зылуы жєне оныњ алдын алуѓа жаттыѓулар жасау.

- Балалар µсуі мен дамуы ‰шін олардыњ олардыњ µмір с‰ру ортасы оптималдыѓыныњ мањызын,Оќу бµлмелеріндегі ауаныњ температурасын,ылѓалдылыѓын,желдеткішін ќадаѓалау.

- Мектеп ‰йіне ќойылатын санитарлыќ талаптарды, мектеп жићаздарыныњ оќушылар бойына сєйкестігін,жарыќтыѓы кµру ж‰йесіне теріс єсерін тигізбейтін табиѓи жєне жасанды жарыќ кµздерін д±рыс ќолдану.

- Балалардыњ мектептегі ќауіпсіздік шараларына лайыќты мінез-ќ±лыѓын тєрбиелеу.

- Мектеп µміріне балаларды дайындаудаѓы ата-аналардыњ атќаратын ж±мысын ±йымдастыру.

- Оќу ісі кезіндегі баланыњ эмоционалдыќ к‰йін зерттеу.

- Балалардыњ ќозѓалыс белсенділігіне,±йќыѓа биологиялыќ єрі  жасына сєйкес ќажеттілігін,±йќы ±заќтыѓы мен сапасыныњ б±зылуынан туындайтын  невротикалыќ жєне соматикалыќ µзгерістерге мєн беру.

- Ќауіпті топтармен профилактикалыќ ж±мыстар ж‰ргізу.

  - Компьютерлік техниканы пайдалануда оќушылардыњ жас ерекшеліктеріне мєн беру.

- ж±ќпалы аурулардыњ алдын алуѓа,саќтану жолдарын,ауырѓан кезде емделу жолдарын, аурудан кейінгі саќтыќ шараларын ‰йрету.

- ‰зіліс кезінде жараќаттанып ќалѓан жаѓдайда д±рыс кµмек кµрсете білуге ‰йрету.


       

 

" Денім сау болсын десең " атты мұғалімдерге арналған семинарға қатысуда.........